Xarcuteria Andreu

Avís legal

En compliment de la Llei 34/2002 del Servei de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), informem:

Nom de l’empresa: ESTABLIMENTS ANDREU S.L.

Domicili: carrer de Boccaccio, 39 - 08205 Sabadell (Barcelona)

La societat està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Volum 34.109 · Foli 74 · Fulla 241.783 · Inscripció 1a · C.I.F. B 62682356.

La pàgina web d'ANDREU és: www.andreu.cat. Qualsevol modificació en aquesta o l’eliminació i obertura de noves pàgines web es comunicarà en l'actual.

1. El present lloc web és propietat d'ANDREU. Queda prohibida la seva reproducció total o parcial sense l'expressa autorització d’ANDREU i dels propietaris de la marca.

La reproducció, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra activitat que es pugui dur a terme amb la informació que contenen aquesta pàgina web i que es realitzi sense l'expressa autorització per part d'ANDREU i/o dels propietaris de la marca, és una infracció que castiga la legislació vigent.
Els noms i logotips exposats en aquestes pàgines són marques comercials registrades, propietat d’ANDREU.

ANDREU rebutja tota responsabilitat que es derivi de la mala ubicació dels continguts exposats en aquestes pàgines i es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, establir limitacions o restringir el seu accés en qualsevol moment, de manera temporal o permanent.

ANDREU rebutja les responsabilitats que es puguin derivar de qualsevol informació no continguda en aquest lloc web. En concret, rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines web de terceres persones connectades mitjançant enllaços (links), amb el lloc web d’ANDREU.

ANDREU no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir pel fet d'utilitzar ordinadors infectats amb virus informàtics o de les conseqüències que es puguin derivar del mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades d'aquest.

2. Segons l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant, LOPD), ANDREU informa que les dades de caràcter personal dels clients, proporcionades mitjançant l'emplenament dels formularis de registre electrònic continguts en aquest lloc web, així com d'aquelles dades a les quals ANDREU accedeixi com a conseqüència de la seva navegació; de la consulta, sol·licitud o contractació d'altres serveis o productes, o de qualsevol transacció o operació realitzada durant la presentació per part d’ANDREU dels serveis oferts en aquest lloc web, es recolliran en un fitxer el responsable del qual és ESTABLIMENTS ANDREU S.L. el qual està situat al carrer de Boccacio, 39, 08205 de Sabadell (Barcelona). De conformitat amb l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, els clients tenen dret a accedir a aquesta informació, a rectificar-la si les dades són errònies i a donar-se de baixa del fitxer mitjançant sol·licitud per escrit adreçada a ESTABLIMENTS ANDREU S.L., carrer de Boccaccio, 39, 08205 Sabadell (Barcelona). Per a la seva comoditat, també podran exercir els drets abans mencionats a través de l'adreça de correu electrònic: info@andreu.cat

La recollida de dades de caràcter personal es duu a terme amb la finalitat de realitzar el desenvolupament, compliment i control dels serveis oferts en el lloc web; confeccionar estadístiques i remetre publicitat d'altres productes i serveis, avisos, ofertes i, en general, informació de caràcter comercial d'interès dels ESTABLIMENTS ANDREU. Conforme al previst als articles 11 i 34.e de la LOPD, i atenent a la naturalesa dels productes i serveis que ANDREU ofereix, tant a escala nacional com internacional, recollim igualment el consentiment del client per tal que les seves dades siguin comunicades a favor de filials o entitats col·laboradores.

ANDREU es compromet a tractar de forma absolutament confidencial les dades de caràcter personal i a fer ús de les mateixes exclusivament per a les finalitats indicades. ANDREU informa que té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades personals i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscs als que estan exposades, ja siguin fruit de l' acció humana o el medi físic o natura. Tot això, conforme amb el previst a l'article 9 de la LOPD i en el Real Decret 994/1999, de l'11 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Mesures de Seguretat dels Fitxers Automatitzats que contenen Dades de Caràcter Personal.